V nákupním košíku nemáte žádné položky

Privacy Policy

Veřejný registr zpracování osobních údajů

 

Zákon o ochraně osobních údajů ukládá Úřadu povinnost vést registr zpracování osobních údajů [§ 29 odst. 1 písm. b) zákona], a rovněž povinnost učinit registr veřejně přístupným (§ 35 odst. 2 zákona), s výjimkou informací uvedených v § 16 odst. 2 písm. e) a i) zákona. Oznámené zpracování zapsané do registru obsahuje: identifikační údaje správce, účel nebo účely zpracování, kategorie subjektů údajů a osobních údajů, které se těchto subjektů týkají, zdroje osobních údajů, místo nebo místa zpracování osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců a předpokládaná předání osobních údajů do jiných států. Do registru nejsou zapisována taková zpracování, jejichž vedení správci ukládá zvláštní zákon, a o jejich existenci je tedy subjekt údajů informován jejich prostřednictvím (jedná se o veřejně přístupné evidence, např. obchodní rejstřík apod.) nebo alespoň může jejich existenci předpokládat (zpracování osobních údajů, jichž je třeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštních zákonů např. zpracování osobních údajů zaměstnanců pro vedení personální a mzdové agendy apod.).

Registr mj. umožňuje přesvědčit se, zda určitá právnická nebo fyzická osoba zpracovává osobní údaje, a zda splnila svou zákonnou povinnost takové zpracování oznámit Úřadu postupem podle § 16 zákona (pokud se na ni oznamovací povinnost vztahuje). V registru je možné vyhledávat podle názvu subjektu, přiděleného registračního čísla nebo IČ.

Upozornění: V evidenci registrovaných správců jsou vedeny i údaje o subjektech zaregistrovaných před novelou zákona č. 101/2000 Sb., provedenou zákonem č. 439/2004 Sb., z nichž některé v současnosti již nejsou povinny Úřadu jimi zamýšlené zpracování osobních údajů oznamovat. Informace o registracích zrušených podle §17a zákona č. 101/2000 Sb.lze kromě výpisů z registru nalézt také ve Věstníku Úřadu, a to ve formě souhrnných výpisů o zrušených registracích za uplynulá období.

Veřejný registr zpracování - vyhledávání